No jūlija atbalsta centrā "Solis" Valmierā pieejama mākslas un deju terapija

Jūlijā darbu atbalsta centrā “Solis” Valmierā uzsāks mākslas terapeites Laura Danilāne un Diāna Semerova. Laura Danilāne specializējas vizuāli plastiskās mākslas terapijā, savukārt Diāna Semerova – deju un kustību terapijā.

Vizuāli plastiskās mākslas terapijā izmanto mākslu un radošo procesu, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Mākslas terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu „valoda” - māksla (https://arttherapy.lv).

Deju un kustību terapija ir veselības aprūpes joma, kurā cilvēka  daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai un pārvarēšanai izmanto deju un kustību, lai radošā veidā panāktu izmaiņas kustību stilā, emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā un nonāktu pie pilnīgākas psihiskās, emocionālās un sociālās integrācijas, personības izaugsmes un izmaiņām, kā arī dažādu simptomu mazināšanās (http://dkt.lv/).

Tāpat atbalsta centrā “Solis” var saņemt ABA (Applied Behavioral Analysis) jeb lietišķās uzvedības analīzes speciālista Maritas Krišānes konsultācijas, kā arī logopēdes Gitas Delviņas konsultācijas.

ABA ir uz pierādījumiem balstīta pieeja izpratnei par uzvedību un to, kā uzvedību ietekmē apkārtējā vide. Veicot uzvedības analīzi, tiek noteikts bērna vai pieaugušā attīstības līmenis katrā konkrētajā jomā (komunikācijā, valodā, praktiskajās iemaņās, lasīšanā, emociju izpratnē u.c.), analizētas uzvedības problēmas un izveidots plāns uzvedības maiņai un prasmju attīstīšanai, lai trenētu komunikācijas prasmes, attīstītu spējas apgūt mācību vielu skolā un veidotu patstāvīgas dzīves iemaņas. Procesa laikā tiek sistemātiski pozitīvi pastiprināta vēlamā uzvedība un samazināta nevēlamā vai kaitīgā uzvedība.

Logopēds ir speciālists, kurš veic diagnosticēšanas darbu, novērtē bērna runas un valodas attīstību, kā arī nosaka, vai bērnam ir runas un valodas traucējumi. Logopēds kopā ar bērnu, individuālu nodarbību laikā veic koriģējoši attīstošu darbu runas un valodas traucējumu, skaņu izrunas traucējumu, disgramatismu, kā arī runas tempa un ritma traucējumu novēršanai.

Lai saņemtu pakalpojumus, jāvēršas Valmieras novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē ar iesniegumu. Pakalpojumi tiek piešķirti, saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 106 (https://likumi.lv/ta/id/347409-par-socialajiem-pakalpojumiem-valmieras-novada). Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, pamatojoties uz Pārvaldes lēmumu, pašvaldība sedz pakalpojumu izmaksas kalendārajā gadā par summu, kas atbilst 50 procentiem no kārtējā kalendāra gadā noteiktās mediānas apmēra (2024.gadā – 343 eur). Ja ir izlietots pašvaldības finansējums, cilvēks veic samaksu par pakalpojumu atbilstoši Pašvaldības apstiprinātajam cenrādim.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos