Ģimenes asistents

Ģimenes asistents

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898
Par ģimenes asistentu

Latvijas Samariešu apvienība sadarbībā ar pašvaldības Sociālajiem dienestiem jau kopš 2008.gada piedāvā ģimenes asistenta pakalpojumu:

  • ģimenēm ar bērniem, kurām trūkst sociālo prasmju un iemaņu;
  • cilvēkiem ar garīga rakstura problēmām, kam nepieciešams apgūt sociālās prasmes;
  • jauniešiem, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma institūcijā.

Samarieši sniedz ģimenes asistenta pakalpojumu vairākās pašvaldībās Latvijā. Lai saņemtu sociālā dienesta norīkojumu ģimenes asistenta pakalpojumam, personai, kura atbilst kādai no iepriekš minētajām mērķa grupām, jāvēršas dzīvesvietas sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegums ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanai.

Ģimenes asistenta pakalpojums ietver

  • sociālās rehabilitācijas aktivitātes, kas nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, saskarsmē, pašaprūpē, bērnu aprūpē un audzināšanā, personīgā (ģimenes) budžeta plānošanā, mājsaimniecības vadīšanā un mājas darbu veikšanā,
  • atbalstu un palīdzību mājokļa un nodarbinātības, izglītības, veselības un atkarību problēmu risināšanā, lai panāktu personas  un ģimenes ilgtspējīgu funkcionēšanu.

Ģimenes asistents palīdz apgūt prasmes, kā veiksmīgi plānot un vadīt ikdienas dzīvi, kā piesaistīt trūkstošos resursus un sadarboties ar dažādām iestādēm un speciālistiem. Piemēram, kā nomazgāties, ja mājās nav siltā ūdens, kā nolasīt un nodot elektrības skaitītāju rādījumus, kā uzvārīt zupu, kā plānot budžetu, kā sašķirot drēbes mazgāšanai veļasmašīnā u.tml.. Tie ir vienkārši sadzīves uzdevumi, kas vairumam sabiedrības šķiet elementāri, bet tomēr daudzām personām un ģimenēm, kas nonākušas sociālā dienesta redzeslokā, tas var sagādāt grūtības, tādējādi radot citas sociālas problēmas – mājokļa zaudēšana, bērnu nošķiršana no vecākiem, nepietiekama veselības aprūpe un izglītības nodrošinājums u.c.

Ģimenes asistents darba procesā regulāri sadarbojas ar sociālā dienesta sociālo darbinieku – lai informētu par sasniegto sadarbībā ar klientu un vienotos par turpmāk veicamajiem uzdevumiem, klienta situācijas uzlabošanai. Ģimenes asistents var piedalīties arī kopīgās tikšanās reizēs ar citiem situācijas risināšanā iesaistītajiem profesionāļiem, kā arī pavadīt un asistēt klientam sadarbībā ar dažādām iestādēm, lai kopīgi vienotos par veiktajiem un turpmāk veicamajiem uzdevumiem, klienta situācijas uzlabošanai.

 

Ģimenes asistenta pakalpojuma saturs

Attīstāmās prasmes/ atbalsta pasākumi

Paskaidrojumi par veicamajām aktivitātēm

atbalsts un palīdzība mājokļa jautājumu risināšanā

Palīdzība klientam apzināt problēmas mājokļa jautājumā, ja tādas ir, atrast risinājumu un atbalstīt viņa centienus konstatētās problēmas risināt (piemēram, meklēt citu, piemērotāku dzīvesvietu; izmantot normatīvajos aktos paredzētās atbalsta iespējas mājokļa jautājuma risināšanā, ja persona atbilst attiecīgajām atbalstāmo kategorijām u.tml.).

atbalsts nodarbinātības jautājumu risināšanā

Klienta motivēšana meklēt algotu darbu, nepadoties, saskaroties ar grūtībām algota darba meklējumos, uzlabot savu materiālo stāvokli ilgstošākā laika periodā. Kopā ar klientu tiek izvērtētas situācijas, kas izraisījušas vai veicinājušas viņa darba zaudēšanu, biežu darba maiņu vai darba neuzsākšanu, palīdzēt izprast problēmsituāciju iemeslus. Attiecībā uz jauniešiem - īpaša vērība tiks pievērsta jaunieša atbalstīšanā profesionālās orientācijas iespēju apzināšanā (tai skaitā, savas piemērotības profesijai izvērtēšanā) un īstenošanā. Darbā ar ģimenēm klienta (ģimenes) atbalsta darbā tiks ņemts vērā darba/ ģimenes apvienošanas aspekts (bērnu uzraudzības, pirmskolas izglītības pakalpojumi, iespējas reintegrēties darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, pienākumu sadale ģimenē, darba laika un ģimenes vajadzību sabalansēšana u.tml.).

atbalsts un palīdzība izglītības jautājumu risināšanā

 

Klienta izglītības stāvokļa izzināšana. Kopīgi tiek apzinātas un izvērtētas piemērotākās izglītības iestādes un kopīgi konstatēts nepieciešamais, lai klients (jo īpaši jaunieši) spētu mācīties. Klienta motivēšana, ja tas ir nepieciešams, uzsākt mācības, turpināt mācības, pilnveidot izglītību (atkarībā no situācijas).

Atbalsts izglītības jautājumu risināšanā aptver arī neformālās izglītības sniegto iespēju izmantošanu un vispārējā izglītības, kultūrkompetences līmeņa celšanu. Ģimenes asistents veicina klienta (ģimenes) kultūras pasākumu apmeklēšanu, attīsta klienta prasmes atrast bezmaksas izglītojošus un kultūras pasākumus ģimenei. Klientam tiek palīdzēts apgūt prasmi plānot ikdienas aktivitātes, veikt pierakstus par aktivitātēm.

atbalsts un izglītošana budžeta plānošanā

Klienta (ģimenes) izglītošana par to, kā plānot viņa ienākumus un izdevumus noteiktos laika periodos, kā tos sabalansēt, kādus instrumentus var izmantot sava (ģimenes) budžeta plānošanā, īstenošanā, uzkrājumu veidošanā; palīdzēt apzināt, kādi ikdienas tēriņi klientam (ģimenei) veidojas, vai visi ir nepieciešami, palīdzēt apzināties prioritātes, atbalstīt tēriņu paškontroles īstenošanā.

atbalsts un palīdzība atkarības problēmu risināšanā

Ja klientam ir atkarības problēmas,   klients tiek motivēts uzsākt ārstēšanos, pārstāt/samazināt atkarību izraisošo vielu lietošanu vai darbību īstenošanu, palīdzība atbalsta resursu apzināšanā un motivēšana tos izmantot (piemēram, nevalstiskās organizācijas, atbalsta grupas, konsultāciju centri, centri kas ir personām ar garīgā rakstura traucējumiem u.c). Palīdzība izprast atkarību ietekmi uz dzīvi, veselību, sekas. Atbalsts līdzatkarības problēmas apzināšanā, sociālās mikro-vides ietekmes novērtēšanā, eventuālās izmaiņās.

Atbalsts atkarību problēmu risināšanā preventīvajā aspektā ietvers arī kreatīvu atbalstu sociāli akceptējamu laika pavadīšanas iespēju meklēšanā (jo īpaši - jauniešu mērķauditorijai).

atbalsts un palīdzība veselības problēmu risināšanā

Atbalsts veselības profilakses izpratnei (tai skaitā, HIV, hepatīta, seksuāli transmisīvo  slimību profilakse) un veselīga dzīvesveida īstenošanai. Atbalsts reģistrācijai pie ģimenes ārsta, ja tas nav izdarīts, vizīšu plānošanai pie ārsta, ja tas nepieciešams. Kopīga ārsta apmeklēšana, ja klients nekad nav apmeklējis ārstu patstāvīgi. Atbalsts ārsta norādījumu īstenošanā. Personām ar neārstējamām, hroniskām saslimšanām- palīdzība psiholoģiskā atbalsta iespēju apzināšanā.

atbalsts un palīdzība sociālo prasmju attīstīšanā

Palīdzība klientam orientēties sociālajā vidē un adekvāti izmanot pieejamos privātos un sabiedrības resursus, ievērojot katras pakalpojuma mērķa grupas specifiku (piemēram, cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem  palīdzēt praktiskā līmenī un uzskatāmā veidā, strukturējot veicamās ikdienas aktivitātes, izskaidrojot, nepieciešamības gadījumā īstenojot tās kopīgi; jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes- palīdzot izprast jaunās sociālās vides atšķirības no iepriekšējā dzīvesveida un attīstīt iemaņas, kas nepieciešamas patstāvīgai dzīvei).

Palīdzība izprast un rast labus veidus sadarbībā ar citiem cilvēkiem. Klienta mācīšana, izmantojot lomu spēles, attīstot labas ikdienas komunikācijas prasmes.

Izglītošana par brīvā laika pavadīšanas iespējām, lai tas veicinātu pozitīvu klienta attīstību – sporta aktivitātes, izstādes, koncerti un citi kultūras pasākumi, darbība nevalstiskajās organizācijās.

Prasmes attīstīšana apzināties savas vajadzības un rast kompromisu situācijās. Spēt sarunāties ar institūcijām- mierīgi un konstruktīvi, prast izprast savu attieksmi un redzējumu par situāciju, apzināties savas stiprās un vajās puses saskarsmē ar citiem cilvēkiem.

atbalsts pašaprūpes prasmju attīstīšanā

Klienta motivēšana rūpēties par savu izskatu, apģērbu, ikdienas higiēnu, atbalsts prasmju attīstīšanā sevi sakopt (personiskā higiēna, apģērbs).

Prasmju attīstīšana ietver kā izpratni par higiēnu, tā arī praktisku iemaņu attīstīšanu (no praktisku fiziskās pašaprūpes prasmju attīstīšanas kā tualetes lietošana līdz pat psihohigiēnai, attīstot prasmi rast labas sajūtas, relaksēties, atpūsties).

atbalsts sadzīves prasmju attīstīšanā

Izglītošana un palīdzība prasmju apguvē (parādīt, iesākumā darīt kopā, pārrunāt) mājokļa uzkopšanā, veļas mazgāšanā, mājokļa iekārtošanā, iepirkšanās organizēšanā, rēķinu apmaksā (praktiskie aspekti), sava laika plānošanā.

atbalsts un palīdzība bērnu aprūpes un audzināšanas prasmju attīstīšanā un uzlabošanā

Vecāku prasmju attīstīšana sekot bērna darbībām, gaidīt uz bērnu, spēlēties ar bērnu, ņemot vēra bērna attīstības vajadzību, saredzēt bērna attīstības vajadzības, atbalstīt bērna mācību procesu, izzināt un kontrolēt bērnu ārpusskolas aktivitātes. Palīdzība attīstīt bērna prasmi uzmanības koncentrēšanā.

Vecāku prasmju attīstīšana attiecībā uz ēdināšanu, gulēšanu un tualetes lietošanu.

Vecāku izglītošana par pozitīvas disciplīnas metodēm, sarunām ar bērniem un robežu noteikšanu.

Atbalsts vecākiem un viņu zināšanu pilnveidošanu brīvās spēles situācijās ar bērnu, kā arī vecāku vadīšanas prasmēs - atbalstīt, izglītot un veicināt jaunu prasmju attīstīšanos vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām.

Atbalstu un asistēšana vecākiem saistībā ar bērnu veselības aprūpi - ģimenes ārsta apmeklējumiem, potēšanas nepieciešamību, pirmās palīdzības aptieciņu mājās un prasmēm sniegt bērnam nepieciešamo palīdzību saaukstēšanās gadījumos, sasišanās gadījumos,  izpratnes veicināšanu par rīcību bērnu saslimšanas situācijā

Informācijas sniegšana vecākiem, kas saistās ar viņa bērna attīstību konkrētajā vecumposmā, vecāku izglītojošo materiālu lasīšanas veicināšana un pārrunāšana, konkrētu zināšanu sniegšana vecākiem un prasmju izkopšanas veicināšana  par viņa bērna vecumposmu un galvenajām attīstības īpatnībām

asistēšana un atbalsts vecāku prasmju attīstīšanā, lai veicinātu bērna pašaprūpi saistībā ar personīgo higiēnu

Atbalsts un palīdzība bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā, veicinot vecāka izpratni par pareizu higiēnas ievērošanu un bērna aprūpi.

 

IEVĒRĪBAI: 

  • Asistents nav banka – neaizdod naudu!
  • Asistents nav aukle – nepieskata klientu bērnus!
  • Asistents nav taksometrs– neved ar savu transportu!
  • Asistents nav jurists – nesastāda prasības pieteikumus tiesām!

Ģimenes asistents neveic darbības klienta vietā, bet gan motivē klientu pašu iesaistīties savu problēmu risināšanā. Nav vēlams veikt klienta „kompensēšanu”, veicot aktivitātes viņa vietā. Tādā veidā zūd pakalpojuma būtība – attīstīt un mācīt prasmes tā, lai klients ar laiku kļūst neatkarīgs un pakalpojums ar laiku vairs nav nepieciešams. Aktivitāšu veikšana klienta vietā padara klientu atkarīgu no asistenta palīdzības.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos