Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta nodaļa

Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta nodaļa

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898
Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta nodaļa

Latvijas Samariešu apvienības "Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta nodaļa" izveidota, attīstoties sākotnēji 2016. gadā uzsāktam pilotprojektam "Palēciens" sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu.

Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta nodaļa strādā ar sociālā riska jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem un ietver sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmu, lai veicinātu deviantās uzvedības mazināšanos un sekmētu pozitīvu sociālo prasmju attīstību.

Mērķis un uzdevumi

Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta nodaļas mērķis ir īstenot rehabilitācijas un atbalsta programmas, lai veicinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo integrāciju un mazinātu sociālās atstumtības riskus. Sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmas izstrādātas un pielāgotas sociālā riska jauniešiem, vecumā no 13-25 gadiem.

Programmas pamatā ir  jauniešu vajadzībām atbilstošas praktiskas aktivitātes, kuras veicinātu deviantās uzvedības mazināšanos un sekmētu pozitīvu sociālo prasmju attīstību. Programma ir būtisks resurss sociālajiem darbiniekiem darbā ar sociālā riska jauniešiem. Programma jauniešiem būs psihosociāls atbalsts un iespēja veidot jaunus, veselīgus sociālos kontaktus drošā un atbalstošā, profesionālā (sociālā darba) vidē.

Programmas uzdevumi:

 • Paplašināt jauniešu sociālo kontaktu loku.
 • Veicināt pozitīvu mijiedarbību starp dažādām jauniešu grupām.
 • Attīstīt jaunas sociālās prasmes un stiprināt esošās.
 • Nodrošināt lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 • Nodrošināt starpprofesionālu sadarbību.
Mērķa grupa
 • Sociālā dienesta redzeslokā esoši jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuri dzīvo augsta un vidēji augsta riska ģimenēs un kuriem ir konstatētas multiplas sociālās problēmas, kas ir šķērslis veiksmīgai sociālai integrācijai.
 • Jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes vecumā no 18-25 gadiem, kuri ir Sociālā dienesta klienti un kuriem ir konstatētas multiplas sociālās problēmas, kas ir šķērslis veiksmīgai sociālai integrācijai.

Vienas programmas ilgums - 6 mēneši.

Mērķa grupas raksturīgākās problēmas

Raksturīgās uzvedības problēmas - likuma pārkāpšana, patvaļība un skolas neapmeklēšana, mācīšanās grūtības, negatīvisms– nemotivēta un nepamatota pretošanās apkārtējo cilvēku ietekmei, norobežošanās no apkārtējiem, agresivitāte, zagšana, klaiņošana, melošana, apsaukāšanās, draudēšana vienaudžiem vai vecākiem, vandālisms, vardarbība pret apkārtējiem u.c.

Šiem jauniešiem mēdz būt zema motivācija uzlabot savu dzīves kvalitāti. Vērojamas regulāras garastāvokļa maiņas, depresīvs un noraidošs noskaņojums.

Sociāli izolēti jaunieši - (ar nepietiekamu apkārtējo sociālo atbalstu), jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, romu tautības jaunieši, ar šauru sociālo kontaktu loku, vai viņu nav vispār, nepietiekamu vecāku, radinieku atbalstu, nav draugu, hobiju, intereses ārpus izglītības iestādes, nepietiekamas socializācijas iespējas.

Jaunieši ar zemām sociālajām prasmēm un iemaņām – zemas komunikācijas un saskarsmes prasmes. Trūkstošās prasmes -  problēmu un konfliktu risināšana, prasme lūgt palīdzību, prasme atzīt savas kļūdas un problēmas, prasme strādāt individuāli un grupā, prasme sameklēt vajadzīgo informāciju, prasme atrast darbu un aizpildīt vajadzīgo dokumentāciju, prasme apzināt savus resursus un stiprās puses, prasme plānot savu laiku un budžetu, prasme uzņemties atbildību, prasme pateikt "nē", u.c.

Jaunieši ar nodarbinātības un izglītības problēmām – nepabeigta pamatskolas izglītība, nav apgūts arods.

Galvenās aktivitātes

Individuālas speciālistu konsultācijas

 • Aktivitātes mērķis: apzināt jauniešu sociālās problēmas, veicināt pozitīvo īpašību stiprināšanu, sociālu pieņemamu uzvedības modeļu veidošanu.
 • Nodrošinātas četras individuālas sociālo darbinieku konsultācijas katram jaunietim, kopā vidēji 16 stundas mēnesī vienam jaunietim. Viena tikšanās reize no 1h- 4h. Tikšanās reizes tiek organizētas balstoties uz jaunieša sociālo situāciju un jaunieša vajadzībām. Tikšanās ar jaunieša vecākiem/ģimeni/radiniekiem pakalpojuma laikā līdz 25 h vienam klientam, ņemot vērā sociālo situāciju un sarežītības pakāpi.

Grupu nodarbības un radošās darbnīcas     

 • Aktivitātes mērķis: sekmēt jaunu sociālo prasmju attīstību un pozitīvas pieredzes iegūšanu. Grupas un radošajām darbnīcām būs izglītojoša un atbalstoša funkcija.
 • Nodrošinātas kopā 11 grupu nodarbības/radošās darbnīcas, 2 tikšanās reizes mēnesī, vidēji 7 stundas katra nodarbība. Grupas un radošās darbnīcas arī tiks veidotas caur praktisko mācīšanos, uzsvaru liekot uz jauno sociālo prasmju attīstīšanu, darbu grupā un pozitīvas pieredzes apgūšanu. Ar dažādas metodikas palīdzību piem.(grafitī, ēst gatavošana, jauniešu filmu vakari, fotogrāfēšana, filmēšana, dzīvnieku terapija u.c. ) tiks aktualizētas dažādas tēmas un problemātika (jauniešu vērtību apzināšana, jauniešu savstarpējās attiecības, apzināties savus dzīves mērķus un profesijas izvēli,  pašiniciatīvas realizācija u.c. )

Piedzīvojumu izglītības braucieni

 • Aktivitātes mērķis: sekmēt personisko un grupas attīstību, apgūt āra dzīves pamata prasmes un vides izglītību praksē.
 • Divu dienu piedzīvojumu vai izglītības braucieni notiks vienu reizi mēnesī. Programmas ietvaros paredzēti pieci braucieni piemēram: (nakts orientēšanās, pārgājieni, laivu braucieni, slēpošana, virvju nostiprināšana un to pārvarēšana u.c.) atbilstoši jauniešu spējām, fiziskai sagatavotībai un laika apstākļiem). 

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos