Patversme “MC Pārsla”

Patversme “MC Pārsla”

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898
Patversme “MC Pārsla”

Patversmes mērķis ir nodrošināt īslaicīgās uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus.

Patversmes uzdevumi:

 • nodrošināt Patversmes pakalpojumu, personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām vīriešiem Āgenskalna apkaimē, Rīgā. 
 • palīdzēt personām, personu grupām veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus;
 • apmierināt klienta pamatvajadzības;
 • attīstīt patstāvīgās dzīves prasmes un iemaņas.

Tiesības saņemt patversmes pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras saņēmušas ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kura dēļ persona nedrīkst atrasties ārpus telpām. 

Dežuranta tālrunis: 29720543.

Uzņemšanas kārtība un apmaksa

Lai saņemtu patversmes pakalpojumu, persona vēršas tieši patversmē.

Tiesības saņemt patversmes pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras saņēmušas ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kura dēļ persona nedrīkst atrasties ārpus telpām.
 

Pakalpojuma apmaksa

Rīgas Domes Labklājības departamenta apmaksa par vienu klientu 14.01 eiro.

Līdzdalības maksājums EUR 0,64 dienā par pakalpojumu, personām, kuras iestādē uzturas ilgāk par diviem mēnešiem.
No līdzdalības maksājuma ir atbrīvotas personas, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam (Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu")
Maksas pamatojuma apmērs noteikts Rīgas domes 24.09.2013. lēmuma Nr.168 "Par Rīgas domes Labklājības departamenta un tā pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem" 4.punktā un Rīgas domes 04.04.2020. saistošo noteikumu Nr.3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 114.punktā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5484/ProcesaApraksts

Pieņemšanas laiki:

Vadītājs/ sociālais darbinieks pieņem otrdienās no pl. 10:00- 12:00.

Darba dienās no plkst. 09:00 - 17:00 strādā Patversmes vadītājs un/vai sociālais darbinieks

Darba dienās no plkst. 9:00 līdz 9:00 un brīvdienās strādā aprūpētājs/ dežurants

 

 

 

Pakalpojuma apraksts

1. Sociālās aprūpes pakalpojumi:

 • īslaicīgās uzturēšanās iespējas (ieejamas patversmes darba laikā. 24/7)
 • uzraudzība un drošība
 • ēdināšana (nodrošinātas brokastis, pusdienas un vakariņas (3x dienā)
 • dezinficēti gultas piederumi, dvielis un higiēnas līdzekļi
 • sanitāri higiēniskie pakalpojumi (telpu uzkopšana)
 • personas drošība un mantas saglabāšana visu patversmē pavadāmo laiku.

Papildus higiēnas un drošības pasākumu ievērošanu attīstoši publiski noteiktajām prasībām, tā ievaros un ja nepieciešams individuālie aizsardzības līdzekļi;

2. Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

 • klientu individuālo vajadzību un resursu novērtēšana, klientu līdzdarbības pienākumu noteikšana;
 • pakalpojuma līgumu slēgšana un pārraudzība, ja klients veic līdzdalības maksājumu par pakalpojumu;
 • sociālā darbinieka konsultācijas;
 • klientu sociālās funkcionēšanas novērtēšana, klienta problēmu identificēšana, atbalsta un palīdzības sniegšana problēmu risināšanā, t.sk, īres dzīvokļa atrašana;
 • klienta vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu piesaistīšana;
 • atbilstoši nepieciešamībai - klientu sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, īstenošana un pārraudzība;
 • sociālā pakalpojuma sniegšanas procesa dokumentēšana (katram klientam klienta lietas iekārtošana, uzturēšana un pārraudzība);
 • klientu pārstāvība valsts, pašvaldības u.c. institūcijās;
 • klienta nāves gadījumā apbedīšanas organizēšana, ja to neuzņemas cita persona.

​​3.Citi pakalpojumi:

 • Piesaistītais personāls atbilstoši nepieciešamībai, piemēram, psihologs vai cits (atbilstošās jomas speciālists, kas vada terapeitiskās nodarbības vai konsultācijas)
Patversmes organizatoriskā struktūra un darba organizācija

Patversmē strādā: vadītājs, sociālais darbinieks, saimniecības pārzinis.

1) sociālās aprūpes pakalpojumi, ko nodrošina aprūpētājs /dežurants.

2) sociālā darba speciālistu pakalpojumu nodrošina sociālais darbinieks.

Pieņemšanas laiki:

Vadītājs/ sociālais darbinieks pieņem otrdienās no pl. 10:00- 12:00.

Darba dienās no plkst. 09:00 - 17:00 strādā Patversmes vadītājs un/vai sociālais darbinieks

Darba dienās no plkst. 9:00 līdz 9:00 un brīvdienās strādā aprūpētājs/ dežurants

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos