Krīzes centrs „Māras centrs”

Krīzes centrs „Māras centrs”

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
67609263; 27808244 vai 8898
„Māras centrs" – vieta, kur dzimst cerība!

Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs" sniedz īslaicīgu sociālo, psiholoģisko, sociālpedagoģisko un medicīnisko palīdzību krīzes situācijā nonākušiem bērniem vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā arī sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem.

Centrā patvērumu rod novārtā pamesti bērni, kuriem vecāki nenodrošina aprūpi un audzināšanu, klaiņojoši un vardarbībā cietuši bērni, kā arī sievietes ar bērniem, kuras pēkšņi palikušas bez iztikas līdzekļiem, dzīvesvietas, kuras pašas cietušas vai kuru bērni cietuši no vardarbības, sievietes ar bērnu/iem pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas.

„Māras centra" iemītniekiem tiek dots pusgads laika, lai tiktu skaidrībā ar sevi un nākotnes plāniem: atrastu darbu, atrisinātu dažādas sociālās problēmas, lai sakārtotu sevi un atgūtu pašapziņu.

Cilvēki krīzes centrā nonāk galvenokārt ar bāriņtiesas, policijas, slimnīcas, sociālo dienestu vai kādas valsts institūcijas nosūtījumu. Taču, krīzes situācijā, lai gūtu patvērumu, nosūtījums nav obligāts – cilvēks var atnākt arī pats.

"Māras centrā" ar klientiem strādā profesionāli sociālie darbinieki, psihologi, sociālais rehabilitētājs, sociālais pedagogs, sociālie aprūpētāji un aprūpētāji, medicīnas māsa, kuri iemītniekiem palīdz pārvarēt grūtības, sniedz atbalstu, palīdz apgūt jaunas prasmes un iemaņas, palīdz saskatīt un izmantot personīgos resursus, lai uzlabotu dzīves apstākļus un noticētu pozitīvām pārmaiņām.

Centra telpās vienlaikus iespējams izmitināt 40 cilvēkus, taču iemītnieku bieži vien ir vairāk.

"Latvijas Samariešu apvienības" Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs" darbojas kopš 2006. gada 10. jūlija.

 

Pakalpojuma apraksts

Pakalpoja apraksts bērniem vecumā no 1,5-18 gadiem

1.Sociālā darba, sociālās un  psiholoģiskās rehabilitācijas pakalpojumi:

 • Nodrošināti drošības pasākumi, pārtraukta vardarbība;
 • Konsultāciju nodrošināšana pie speciālistiem- sociālā darbinieka, psihologa, sociālā pedagoga, medmāsas, atkarību speciālista (pusaudžiem)- atbalsta sniegšana, krīzes mazināšana, psiholoģiskās izpētes veikšana;
 • Grupu nodarbību organizēšana- izglītojošas, atbalsta vai sociālo un mācību kompetenču attīstības grupas.

2. Pakalpojumi sociālās integrācijas un izglītošanās prasmju veicināšanai:

 • Sadarbība ar bērna skolu;
 • Palīdzība mācību vielas apguvē- izmantojot arī Montesori pedagoģiju un materiālus;
 • Pasākumi un aktivitātes krīzes centra tematisko nedēļu ietvaros;
 • Plānoti pasākumi saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

3.Sociālās aprūpes pakalpojumi:

 • Izmitināšana;
 • Diennakts aprūpe un pieskatīšana;
 • Ēdināšana;
 • Citu pamatvajadzību nodrošināšana pēc nepieciešamības;
 • Aprūpes prasmju un iemaņu novērtēšana;
 • Nepieciešamo dzīves prasmju mācīšana.

4.Veselības aprūpes pakalpojumi:

 • Bērna veselības stāvokļa vispārēja novērtēšana;
 • Nepieciešamās ārstēšanās nodrošināšana, sadarbībā ar bērna ģimenes ārstu un citām medicīnas iestādēm;
 • Izglītojoši pasākumi par dažādiem veselības jautājumiem.

 

Pakalpojuma apraksts sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem un grūtniecēm

1.Sociālā darba, sociālās un  psiholoģiskās rehabilitācijas pakalpojumi:

 • Nodrošināti drošības pasākumi, pārtraukta vardarbība;
 • Konsultāciju nodrošināšana pie speciālistiem- sociālā darbinieka, psihologa, medmāsas, atkarību speciālista- atbalsta sniegšana, krīzes mazināšana, psiholoģiskās izpētes veikšana pēc pieprasījuma, pasākumi atkarības/līdzatkarības atpazīšanai, mazināšanai;
 • Grupu nodarbību organizēšana- izglītojošas, atbalsta, dzīves prasmju darbnīcas.

2. Sociālās aprūpes pakalpojumi:

 • Izmitināšana;
 • Uzraudzība nakts laikā;
 • Ēdināšana;
 • Citu pamatvajadzību nodrošināšana pēc nepieciešamības;
 • Bērnu aprūpes prasmju un iemaņu novērtēšana un citu dzīves prasmju novērtēšana;
 • Nepieciešamo dzīves prasmju mācīšana.

3.Veselības aprūpes pakalpojumi:

 • Palīdzība sadarbībā ar ģimenes ārstu, nepieciešamības gadījumā mātes un bērna/u pieteikšana pie ģimenes ārsta;
 • Palīdzība medicīniskās aprūpes nodrošināšanā zīdaiņu mammām;
 • Izglītojoši pasākumi higiēnas prasību nodrošināšanā;
 • Izglītojoši pasākumi par dažādiem veselības jautājumiem.

4. Pakalpojumi sociālās integrācijas un izglītošanās prasmju veicināšanai:

 • Palīdzība skolas jautājumu risināšanā skolnieku māmiņām;
 • Pasākumi un aktivitātes krīzes centra tematisko nedēļu ietvaros;
 • Izglītošana darba meklēšanā, izglītošana sadarbības veidošanai ar valsts un pašvaldības institūcijām.

Pakalpojuma piešķiršana:

Bērniem:

 1. Rīgas Sociālā dienesta Nosūtījums sociālā pakalpojuma saņemšanai.
 2. Policijas akts/protokols.
 3. Rīgas bāriņtiesas vienpersonisks lēmums vai iesniegums par bērna ievietošana krīzes centrā.
 4. Klienta- bērna iesniegums pakalpojuma saņemšanai.
 5. Bērna vecāka/aizbildņa iesniegums.
 6. Fiziskas vai juridiskas personas iesniegums, kura konstatējusi, ka bērns ir palicis bez aprūpes.

Sievietēm ar bērniem:

 1. Rīgas Sociālā dienesta Nosūtījums sociālā pakalpojuma saņemšanai.
 2. Klienta- vecāka iesniegums pakalpojuma saņemšanai.

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā