Rīgā jauna un radoša palīdzība sociālā riska jauniešiem

24. novembrī Rīgā, Vaidelotes ielā 13, tiks atklāta Latvijas Samariešu apvienības Jauniešu rehabilitācijas un atbalsta nodaļa “Palēciens”, kurā ar jaunām metodēm strādā ar sociālā riska jauniešiem vecumā no 13-18 gadiem, lai mazinātu deviantu uzvedību un sekmētu pozitīvu sociālo prasmju attīstību.

Realitāte rāda, ka sociālā riska jaunieši ir pakļauti sociālai atstumtībai, kas tikai vēl vairāk pastiprina jau esošās problēmas un rada jaunas. Tādēļ pagājušajā gadā veiksmīgi uzsāktais pilotprojekts sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu ir rezultējies nodaļas izveidošanā. Programmas pamatā ir radošas pieejas un uz jauniešu vajadzībām balstītas praktiskas aktivitātes, kuras veicina negatīvās uzvedības mazināšanos un sekmē pozitīvu sociālo prasmju attīstību.

“Tāpat kā dažādos starptautiskos pētījumos, tā arī mūsu sākotnējā pilotprojektā tikai apstiprinājās, cik ļoti būtisks ir darbs ar šiem jauniešiem, kuri, tāpat kā ikviens no mums, ir sabiedrības sastāvdaļa. Taču ar pirksta pakratīšanu un nosodīšanu nepietiek. Ir jābūt radošiem, spējīgiem saprast viņus, un tad arī būs rezultāti,” saka Latvijas Samariešu apvienības Jauniešu rehabilitācijas un atbalsta nodaļas vadītāja Maija Bērziņa. Jaunieši tiek iesaistīti viņiem interesantā piedzīvojumu izglītībā, kur viņi apgūst dažādas svarīgas sociālās prasmes, mācās analizēt un saprast savas emocijas, tāpat notiek grupu nodarbības un radošās darbnīcas, kā arī individuālas speciālistu konsultācijas.

Programma ir būtisks resurss sociālajiem darbiniekiem darbā ar sociālā riska jauniešiem, savukārt jauniešiem tas ir psihosociāls atbalsts un iespēja veidot jaunus, veselīgus sociālos kontaktus, drošā un atbalstošā, profesionālā (sociālā darba) vidē.

Programmā  tiek iesaistīti Sociālā dienesta redzeslokā esoši jaunieši, kuri dzīvo augsta un vidēji augsta riska ģimenēs un kuriem ir konstatētas multiplas sociālās problēmas, kas ir šķērslis veiksmīgai sociālai integrācijai. Jauniešiem mēdz būt uzvedības problēmas, zema motivācija uzlabot savu dzīves kvalitāti, tie ir sociāli izolēti jaunieši, ar zemām sociālajām prasmēm un iemaņām un ar nodarbinātības un izglītības problēmām.

Latvijas Samariešu apvienība jau divas desmitgades Latvijā nodrošina tādus sociālos pakalpojumus kā aprūpe mājās, sociālās aprūpes centrus, naktspatversmes, krīzes centra pakalpojumu un citus.

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā